پرداخت هزینه های ناشی زلزله کرمانشاه در دستور کار بیمه سلامت/لزوم تشکیل کمیته ای برای مدیریت هزینه ها