سمینار «وحدت، پیش شرط تمدن نوین اسلامی»برگزار می شود