انتشار کتاب عرفان‌واره‌ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری