جانبازان الگویی برای چگونه زیستن و چگونه اداره کردن امور هستند