ممنوع الخروجی ۱۷هزار نفر/ لحظه‌ای می‌گوییم چه فردی چه اموالی دارد