تصویب اساسنامه سازمانهای مردم نهاد گام مهمی در هم افزایی جوانان