برگزاری دوره آموزشی نرم افزارهای امدادی درمدیریت حوادث وسوانح