کمک به راه‌اندازی ۳۳۰ طرح توانمندسازی اقتصادی وایجاد ۱۹۷ هزار شغل