مرثیه‌ای برای یک روستا/ سایه فقر بر سر مردمانی در دل کویر