تشکیل کمیته خاص برای پیگیری آسیبهای اجتماعی دانش آموزان