تشکیل کمیته خاص برای پیگیری آسیبهای اجتماعی در آموزش و پرورش