دیدار سال نوی معاون رییس جمهور با هموطن جانباز و آزاده مسیحی