اخبار بیست رنگ یکی از سایت های پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

20 لون الأخبار؛ وآخر الأخبار وأكثرها إثارة وإثارة للاهتمام من إيران والعالم